Možnosti vzdělávání žáků se SVP

v základní škole

WEBINÁŘ

Záznam k dispozici na 6 měsíců

23. 3. 2023

Mgr. Lucie Vrbová

O vzdělávací akci

Anotace

Cílem webináře je poskytnout náhled do problematiky zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních školy.

  • Možnosti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany ŠPZ.
  • Možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Možnosti zařazení žáků se SVP do základního vzdělávání.
  • Vzdělávácí programy v rámci ČR.
  • Legislativní rámec vzdělávání dětí se SVP v ČR.

Termín

23. 3. 2023, 17:00 - 19:00

Termín podání přihlášek

do 20. 3. 2023, 22:00

Cena

400 Kč při objednání do 15. 2. 2023.

600 Kč při objednádní do 28. 2. 2023.

800 Kč při objednání do 20. 3. 2023.

Výtěžek z prodeje jde na podporu vzdělávání Tobíka a Matýska (chlapci s PAS).

Cílová skupina

Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, široká veřejnost.

Lektorka

Mgr. Lucie Vrbová

Lucie Vrbová ukončila v roce 2015 magisterské studium oboru speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci, v současné době pokračuje ve studiu v doktorské programu. První pracovní zkušeností byla pozice asistenta pedagoga u žáka s PAS vzdělávaného formou individuální integrace v ZŠ. Od roku 2016 pracuje jako speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru Olomouckého kraje. V průběhu kariéry absolvovala řadu kurzů a odborných výcviků jak z oblasti diagnostických metod, tak z oblasti aplikované behaviorální analýzy. Ve své odborné a publikační činnosti se zaměřuje primárně na problematiku dětí školního věku s poruchami autistického spektra a mentálním postižením v oblasti jejich jazykových kompetencí. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se podílí na výuce předmětu logopedie. Hlavními oblastmi výzkumné činnosti jsou: poruchy autistického spektra a mentální postižení, speciálně pedagogická diagnostika, komunikace osob s poruchou autistického spektra. Od školního roku 2022/2023 realizuje skupinové intervence pro děti s poruchou autistického spektra s využitím stimulačního programu Maxík.

Počet účastníků

Max. 50

Organizační informace

Všichni účastníci vzdělávací akce obdrží potvrzení o účasti.

1 den před konáním webináře vám e-mailem zašleme pokyny k připojení.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693