Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Pravidla provozu charitativního portálu

MODRÝ KRUH

I. Základní ustanovení

Charitativní portál na internetových stránkách modry-kruh.cz (dále jen „portál“) provozuje zapsaný spolek MODRÝ KRUH z. s. se sídlem Kandia 62, 798 57 Laškov, IČ 06983481 (dále jen „provozovatel“).

Cílem projektu je umožnit registrovaným uživatelům portálu (dále jen „přispěvatelé“) přispívat různými formami na vybrané charitativní projekty.

II. Projekt a příspěvek

Provozovatel zveřejní údaje o daném projektu na portálu s tím, že přispěvatelé mohou na tento projekt přímo na portálu (případně s využitím platebních aplikací třetích stran) přispět.

Tento způsob získávání finančních prostředků není veřejnou sbírkou, neboť se jej mohou účastnit pouze registrovaní uživatelé portálu.

Přispět lze:

a) nákupem výrobku či služby nabízené třetími stranami – partnery portálu a jeho provozovatele (dále jen „partner“ či „partneři“),
b) darem.

III. Nákup výrobků a služeb

Přispěvatelé mohou na vybraný projekt přispět tak, že prostřednictvím portálu zakoupí vybrané výrobky či služby, které pro veřejně prospěšné účely poskytli partneři portálu.

Nákup může proběhnout přímo na portálu („přímý nákup“), nebo nepřímo prostřednictvím webových stránek nebo jiného prodejního kanálu partnera („nepřímý nákup“).

IV. Přímý nákup

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky v prostředí portálu, není-li uvedeno jinak. Prodej se uskutečňuje za ceny uvedené na portálu. Portál může přispěvateli umožnit uhradit cenu vyšší, než je uvedená-rozdíl mezi cenou uvedenou a cenou skutečně uhrazenou může být považován za dar ve prospěch provozovatele.

Poukaz opravňující k využití zakoupené služby (např. vstupenka) může být přispěvateli zaslán elektronickou cestou, ve fyzické podobě (poštou), případně může být pro něj připraven k odběru v provozovně partnera (např. v pokladně kina, zoologické zahrady apod.). O způsobu předání poukazu bude přispěvatel informován před provedením nákupu. Pokud si přispěvatel poukaz nevyzvedne z důvodu, který není na straně provozovatele, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za vzniklou škodu a přispěvateli nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Služby poskytují partneři a provozovatel portálu nenese odpovědnost za škody vzniklé přispěvateli při čerpání služby (toto je odpovědností partnera) – v případě neposkytnutí služby ze strany partnera nebo v případě, že služba je poskytnuta ve významně nižší kvalitě, než jakou bylo možno oprávněně očekávat, má přispěvatel právo na vrácení zaplacené částky nebo její části.

Je-li předmětem prodeje věc patřící provozovateli, je tento vůči přispěvateli v postavení prodávajícího a přispěvatel v postavení kupujícího má všechna práva plynoucí kupujícímu z platné právní úpravy koupě (zákon 89/2012 Sb.). Je-li přispěvatel/kupující spotřebitelem, má všechna práva náležející spotřebiteli, zejména tedy právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, vrátit zakoupenou věc provozovateli a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny.

V. Nepřímý nákup

V případě nepřímého nákupu nakupuje přispěvatel službu či věc u partnera, který z její kupní ceny poskytne stanovenou část provozovateli formou daru či jinou vhodnou formou.

Právní vztahy vznikající z koupě služby či věci vznikají v tomto případě výlučně mezi přispěvatelem a partnerem a jakákoli odpovědnost provozovatele vůči přispěvateli je vyloučena. Svá práva plynoucí z uzavřené smlouvy musí přispěvatel uplatnit přímo u partnera.

VI. Registrace, smlouva a zpracování osobních údajů

Registrace na portálu probíhá elektronicky a její podmínkou je zadání těchto osobních údajů osoby, která se chce stát přispěvatelem:

- Jméno
- Příjmení
- Adresa
- Telefonní číslo
- E-mailová adresa

Uvedené osobní údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce údajů, a také ke splnění smlouvy, uzavřené mezi provozovatelem a přispěvatelem v rámci registrace. Bližší podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Osobní údaje přispěvatelů mohou být předávány partnerům za účelem splnění uzavřené smlouvy.

Provozovatel má právo odmítnout či zrušit registraci přispěvatele, má-li důvod se domnívat, že by jeho spojení s osobu přispěvatele nebo osobami v jejichž zájmu přispěvatel jedná mohlo poškodit dobré jméno provozovatele.

Provozovatel upozorňuje přispěvatele, že platby dle těchto pravidel budou či mohou být směřovány na transparentní účet provozovatele, kde pohyby bankovního účtu včetně jména odesilatele, jeho čísla účtu a zprávy pro příjemce jsou on-line přístupné veřejnosti.

VII. Využití prostředků ze strany provozovatele

Provozovatel využije prostředky získané provozem portálu především pro tam uvedené projekty, případně také pro podporu vlastního provozu a provozu portálu samého.

Pořadatel je oprávněn zasílat přispěvatelům informace o využití jimi poskytnutých prostředků.

VIII. Závaznost Pravidel a jejich změny

Tato Pravidla jsou závazná jak pro provozovatele, tak pro všechny registrované přispěvatele.

Provozovatel je oprávněn pravidla jednostranně změnit. O této změně provozovatel informuje všechny přispěvatele (e-mailem nebo v prostředí portálu). Nesouhlasí-li přispěvatel se změnou, je oprávněn ukončit svůj právní vztah vůči provozovateli prostým zrušením registrace.

Toto znění pravidel nabylo účinnosti dne 14. 10. 2019