Sociální rehabilitace

Jsme nadšeni, že můžeme oznámit otevření unikátní sociální služby – “Sociální rehabilitace” v Olomouci od 1. února 2024

Sociální službu uvítají zejména rodiče dětí s PAS, kteří považují, stejně jako my v MODRÉM KRUHU, přístupy ABA za běžný standard při péči a vzdělávání dětí s autismem.

Poslání

Posláním Sociální rehabilitace MODRÉHO KRUHU z. s. je podpora jedinců s poruchou autistického spektra (dále jen “PAS”), případně s dalším přidruženým postižením, a jejich rodin, které jsou ohroženy nepříznivou sociální situací (zejména nepříznivým vývojem dítěte).

Cíle

Umožnit osobám s PAS rozvinout takové klíčové dovednosti, které povedou ke zvládání sebeobslužných dovedností, sociálních interakcí a komunikace včetně zvýšení samostatnosti a nezávislosti na svém okolí.

Podpořit sociální začlenění jedinců s PAS (uplatnitelné v přirozeném prostředí, komunitě, ale i širším prostředí).

Naučit rodiny osob s PAS předcházet problémovému chování jedinců s PAS vycházejícímu z funkčního hodnocení chování. Naučit a aplikovat metody a techniky nácviku sociálních dovedností vycházející z přístupů podložených vědeckými důkazy (Evidence Based Practice), zahrnující nácvik sociálně-komunikačních dovedností a sebeobslužné dovednosti v různých kontextech.

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby s PAS (7-26 let) a jejich rodiny.

  • Osoby s kombinovaným postižením - jedná se o osoby s PAS (včetně kombinace PAS s jiným přidruženým zdravotním postižením) ve věku 7 - 26 let.
  • Rodiny s dítětem/dětmi - s ohroženým vývojem v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny.

Ambulantní forma

Působnost služby

Wellnerova 1215/1, Olomouc

Provozní doba

Po - Pá: 8:00 - 11:00 nebo dle indiv. domluvy v čase od 11:00 do 16:30.

Kapacita

denní kapacita: 4 klienti, okamžitá kapacita: 1 klient na 1 pracovníka v přímé práci

Terénní forma

Působnost služby

ORP Olomouc

Provozní doba

Po - Pá: 8:00 - 11:00 nebo dle indiv. domluvy v čase od 11:00 do 16:30.

Kapacita

denní kapacita: 4 klienti, okamžitá kapacita: 1 klient na 1 pracovníka v přímé práci

Jak o službu požádat?

  • elektronicky 👉 tomas@modry-kruh.cz
  • telefonicky 👉 (+420) 777 678 693
  • osobně 👉 Wellnerova 1215/1, Olomouc